Zasady Strategicznego programu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT): wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę cz.I badania naukoweT. R. Madurell: W poprawce 31 dotyczącej regulaminu, należy być zwolennikiem przejrzystości, padają pytania, do czego tak naprawdę potrzebny jest nam regulamin, czy należy go upublicznić? PE jest zadowolony z tego porozumienia, który zapewnia nową jakość Horyzontu 2020, jest to niewątpliwie potencjał zapewniający odpowiedni standard.

1. Nowy program ramowy będzie mógł rozszerzyć udział i polepszyć jakość i doskonałość za pomocą różnych środków, związanych z pierwszym filarem. Z własnym budżetem i przejrzystością polityczną, program nauka dla społeczeństwa będzie tworzył nowy, oddzielny program trójfilarowy. Wzmocni to na pewno naukę, dialog miedzy środowiskiem naukowym i obywatelami, poprawiając innowacyjność.
2. Program Marii Skłodowskiej Curie; ten program jest bardzo istotny, należy zapewnić wszelkie instrumenty i finansowanie na sprawne realizowanie tego ważnego przedsięwzięcia.
3. Innowacja w OZE i prośrodowiskowe inwestycje; chcemy osiągnąć cele, które sobie wyznaczyliśmy. Porozumienie pozwoli na lepszy udział małych i średnich przedsiębiorstw, nie tylko z 20% przeznaczonych na małe i średnie firmy, ale także z faktu, że instrument ten otrzyma własny budżet. Stanie się to naszym priorytetem. Chcemy zastosować 2 elementy fast track i bottom up, warto najpierw wprowadzić pilotaż i przyglądać się ewolucji.
4. Ważne są aspekty włączenia równouprawnienia między kobietami i mężczyznami, implementacji małych i dużych projektów, większa przejrzystość w partnerstwie publiczno – prywatnym, wprowadzenie koordynacji w sprawach społecznych.

M. Carvahlio: Horyzont 2020 opiera się na 3 filarach:
• pierwszy filar, to doskonałość w nauce, tu poświęca się wiele miejsca programowi M. Skłodowskiej Curie. Duża uwaga skupiona jest nowych technologiach i reintegracji naukowców.
• drugi filar zajmuje się małymi i średnimi przedsiębiorstwami, innowacyjności w ich działalności, nowymi instrumentami finansowymi. W projekcie proponuje się dotowanie voucherami na innowacje, które w prosty, niesformalizowany bardzo sposób pozwolą na korzystanie ze wsparcia.
• trzeci filar, to programy i działania, opierające się o żeglugę nadmorską i nadoceaniczną oraz spuściznę kulturową i dziedzictwo europejskie. To działanie mimo kontrowersji zostało przyjęte.

Wyzwania społeczne, to stały rozwój i wzrastające bezpieczeństwo. W ramy programu włączono walkę z ubóstwem i chorobami, indywidualny tok leczenia dla osób chorujących na choroby rzadkie. Więcej uwagi poświęca się inteligentnemu przesyłowi energii i jej przechowywaniu. Włączone zostały także technologie CCS i CCU, które po raz pierwszy znalazły miejsce w europejskich programach. Dużą uwagę poświęca się synergii i funduszom strukturalnym, które mają służyć także temu programowi. Horyzont 2020 nie ma być tylko instrumentem finansowania, ale zależy wszystkim by wzmocnił klimat badawczy. Przy pomocy panelu naukowego wywołał efekt synergii miedzy badaniami prowadzonymi w całej Europie.

C. Ehler: PE spełnia swoje zadania wynikające z Traktatu Lizbońskiego. Współtworzył i walczył na rzecz tego budżetu. Budżet jest jednak dużą klęska wszystkich, którzy go negocjowali. Liczby relatywne wskazują na wzrost, ale patrząc na horyzont 2020, jest to obniżka sięgająca 10%, to nie odpowiada naszym interesom. Warto, żeby 3% było wydawane na badania naukowe, jednakże teraz UE jest od tego daleko, i przyszłe pokolenia będą musiały za to zapłacić. Ustanowiono cele wydatkowe, które okazują się fikcyjne i niemożliwe do spełnienia. Udało się jednak osiągnąć pewne sukcesy. Komisja także walczyła, by stworzyć wspólnie coś ambitnego, ustawodawczego. Koniec końców wypracowano dobry program. W przyszłości należy patrzeć na oferentów i na stosujących program oddolnie. Należy być zdania, że program ten, to najbardziej ambitny program badawczy przyjęty przez UE w jej
historii.

M. Matias: Porozumienie w sprawie budżetu nie zostało zachowane w całości, choć była taka nadzieja. Jednakże należy podkreślić, iż zachowano dość wysokie środki na IT, wyłączono wszelkie limity, jeśli chodzi o przydział środków w czasie trwania ram finansowych. Ważne, że udało się przeforsować pomysł innowacji regionalnych, który pozwala na uruchomienie środków i prowadzenie projektów w regionach nie mających ośrodków innowacji i wiedzy. W zakresie szkolenia, uczestnicy mogą stać się członkami wspólnot wiedzy, w zależności od wiedzy i kompetencji. Dzięki temu systemowi i wprowadzeniu regionów do programu, zbudowano lepsze i solidniejsze podwaliny dla horyzontu 2020, co wpłynie na spójność badań i innowacji w Europie. Aspekt społeczeństwa bezpiecznego także został wyłączony do strategii, gdyż wcześniej nie był ujęty w priorytetach. Osiągnięto również większy poziom demokracji wśród instytutów, nie naruszając autonomii instytutu centralnego.

R. Jordan: Stanowczo należy podkreślić, iż środki finansowe muszą trafiać do najlepszych ośrodków. Obszary nieco zapomnienie powinny być bardziej dostrzeżone. Potrzeba szybkiej realizacji najlepszych projektów. Jeśli zaś chodzi o GTTI oraz partnerstwo publiczno –prywatne, to proces ten musi być stosowany w sposób przejrzysty, gdyż chodzi tutaj o wielkie pieniądze.

A. Vidal – Quadras: Negocjacje w odniesieniu do Horyzontu 2020 i VIII Programu Ramowego były trudne ze względu na problemy finansowe, dlatego też zachowanie ożywionego programu ramowego nie było łatwe. Główne aspekty, do których powracaliśmy wielokrotnie, to centralne miejsce małych i średnich firm w zakresie innowacji, podmioty te mogą przedkładać nowe pomysły na produkty i usługi. Przekazanie konkretnych kwot, ułatwi kontakty z tym sektorem gospodarki. Ugruntowana strategia w sektorze energii, doprowadzi do tego, żeby rozwijać sektor w sposób zrównoważony. Pozwala na wprowadzanie innowacyjnych technologii jak CCS, w ten sposób UE daje bardzo dobre przesłanie, które prowadzi przecież do innowacji i rozwoju. Trzeba mieć nadzieje na utrzymanie tego budżetu.