Wizyta Marie Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań innowacji i nauki, w sprawie zorganizowanego dialogu: Parlament Europejski/Komisja Europejska. badania naukoweKomisarz M. Geoghegan-Quinn: Gospodarka musi być konkurencyjna, to prowadzi do innowacyjności przedsiębiorstw. Horyzont 2020 ma być bodźcem w Unii, aby wyjść z kryzysu i wrócić na drogę wzrostu. Potrzebne są dobre Wieloletnie Ramy Finansowe i dobry budżet. Ten zaproponowany przez Radę jest zdaniem Komisji zbyt mały. Rada z jednej strony uważa, że z Horyzont jest bardzo ważny, a z drugiej wg obliczeń – Horyzont dostanie zaledwie między 71, a 74 mld euro. Komisja domagała się 80 mld, wg Parlamentu to powinno być 100 mld. Finansowanie zaproponowane przez Radę oznacza cięcia na wysokości 10%. Prace międzyinstytucjonalne idą w dobrym kierunku. Ważne jest dobre, wyważone porozumienie. Ważne jest uproszczenie finansowania w Horyzoncie. To pomoże MŚP wziąć w nim udział. Ważna jest dobra metodologia. Uczestnictwo w Horyzoncie musi zostać zwiększone. Komisja zobowiązuje się do pomocy PE i Prezydencji, aby osiągnąć sukces w pierwszym czytaniu.

P. Castillo: Horyzont 2020 należy zamknąć przed końcem kadencji Parlamentu. Potrzebne są wspólne wysiłki by finansować badania i innowacje. Potrzebne jest jak największe finansowanie, nawet ponad 80 mld. euro. Potrzebne są działania skoordynowane. Potrzebna jest konkretna kwota, na jaką może liczyć w tej chwili program Horyzont.

T. Riera Madurell: Negocjacje idą w dobrym kierunku. Poczyniono duże postępy jeżeli chodzi o równouprawnienie. Ważne by propagować wyniki badań naukowych i innowacji. Zaniepokojenie budzi finansowanie punktu 1A. Parlament uważa, że trzeba bronić minimalnych progów, które obiecała Rada.

R. Jordan: Wspieranie doskonałości jest bardzo istotne. Ważne jest wsparcie dla krajów, które są mniej reprezentowane w dziedzinie badań i innowacji. Jakie jest zdanie Pani Komisarz nt. budżetu i sposobu finansowania?

M. Carvalho: Ważne by obywatele brali udział w badaniach. Ważne są kwestie alokacji grantów badawczych i twinningu. Należy przyznać odpowiednie środki na te cele. Horyzont musi reprezentować istotny wzrost. Potrzebny jest lepszy budżet.

C. Ehler: Ważne jest wsparcie Komisji. To pomoże pozostać na pozytywnej ścieżce negocjacji. Bardzo wiele pytań pisemnych nie doczekało się odpowiedzi. Trzeba to rozwiązać. Środki w filarze 1A są mocno niedoszacowanie. Trzeba to brać pod uwagę.

I. Tsukalas: Europa nie jest w czołówce w dziedzinie badań i rozwoju. Nie ma analiz, że tak jest, więc nie możemy utrzymać wiodącej roli, bo UE jej nie ma. Powodem kryzysu w Europie jest niedofinansowanie badań.

Z Mazej Kokovic: Ważne jest uproszczenie procedur. Szczególnie przy powiązaniach między centrami doskonałości, a MŚP. Konkurencja wewnątrz Unii nierzadko ją osłabia. Jak tę konkurencje zmienić w konkurencję na arenie międzynarodowej?

N. Glante: Horyzont i Erasmus maja zanotować wzrost. Ale na jaki wzrost liczymy? Czy to ma być 1%, 10%, 10€? Potrzebne jest konkretne założenie.

J. Hibner: Należy pamiętać o strategiach na rzecz obszarów przemysłowych, którym właśnie zaczynamy się zajmować. Przy upadku przemysłu na jakichś terenach – tereny te zazwyczaj zmieniane są na tereny mieszkaniowe, a znacznie rzadziej na tereny badawczo naukowe, nakierunkowane na innowacje, czy rozwój zielonej gospodarki. Można tworzyć ośrodki badawcze przy przemyśle, zapobiegając jego upadkowi, a jednocześnie mieć wsparcie finansowe na badania i innowacje. Można na to wykorzystać środki z Programu Spójności. Należy dobrze przyjrzeć się strategiom na rzecz obszarów przemysłowych, ponieważ przemysł w Europie jest w fatalnej sytuacji i trzeba go wspierać.

V. Ford: Uproszczenie jest ważne, ale trzeba pilnować, by środki były dobrze wydawane.

F. Grossetete: Czy program Horyzont jest wystarczający dla MŚP. Jak ograniczyć drenaż mózgów, żeby najlepsi naukowcy nie uciekali z UE.

Komisarz M. Geoghegan-Quinn: Ważny jest godziwy budżet dla Horyzontu. Horyzont 2020 to kluczowa polityka na rzecz wzrostu. Ważne by dialog szedł w dobrym kierunku. Komisja chce być pomocna. Połowę ekspertów w grupach eksperckich powinny stanowić kobiety. To bardzo ważne. Potrzebna jest otwartość i przejrzystość. Potrzebne jest zainteresowanie ze strony branży. Jeżeli chodzi o finansowanie – w konkluzjach Rady nie przedstawiono danych liczbowych. Badania i innowacje to najlepsza droga do wzrostu.