Wizyta Marie Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań innowacji i nauki, w celu przedstawienia ram Europejskiego Programu Badawczego. badania naukoweKomisarz M. Geoghegan-Quinn: Musimy stworzyć Europejski Obszar Badawczy (ERA), aby przyciągnąć do Europy talenty w tej dziedzinie. Należy skapitalizować europejski potencjał naukowy i kreatywny. Badania naukowe są jednym ze strategicznych obszarów gospodarki. Ważne by były nowoczesne, funkcjonalne, przyciągały intelekty. ERA może przyczynić się do 1% wzrostu i ok. 1 mln miejsc pracy do 2030 roku. Ważne by stworzyć otwarty system, bez granic. Muszą być zapewnione nowe i równe warunki dla wszystkich krajów UE. Trzeba przyspieszyć proces reform przy użyciu Programu Horyzont 2020 i Funduszy Strukturalnych. Ważne aby poprawić inwestycje w badania i uzyskać jak najlepsze wyniki, oraz efektywność tych badań. Istotny jest optymalny poziom współpracy i konkurencji międzynarodowej, otwartość rynków pracy dla naukowców. Ważna jest równość płci. Trzeba zadbać o optymalny przepływ wiedzy naukowej, otwarty dostęp do publikacji naukowych finansowanych ze środków publicznych.

T. Riera Madurell: Należy kontynuować budowę wspólnego rynku naukowego. Ważne są finanse i kapitał ludzki. Trzeba zdefiniować zmiany, które będą musiały wprowadzić państwa członkowskie. Budowa nowego programu ramowego musi iść ręka w rękę z Horyzontem 2020. Bardzo ważna jest wspólna polityka partnerska, uznawanie kwalifikacji, certyfikatów miedzy krajami .

M. Carvalho: Doskonałość zostanie osiągnięta dzięki konkurencji na najwyższym poziomie. Horyzont 2020 faktycznie jest miejscem dla ERA. Musimy zwrócić uwagę na kwestie możliwości przenoszenia systemów emerytalnych miedzy krajami dla naukowców i badaczy. Wiele istniejących instrumentów rządowych staje się zbyt skomplikowane. Lepiej oprzeć się na Horyzoncie 2020. Na Pieczęci Doskonałości należy oprzeć finansowanie z funduszy strukturalnych. To może współistnieć ze sobą i wiele uprości. Można wprowadzić konkurencyjność międzynarodową, np. między krajami bałtyckimi i mieć wsparcie funduszy strukturalnych. Istotna jest oddolna koordynacja systemowa, obejmująca państwa członkowskie, żeby tworzyć ERA. To pomoże zmniejszyć biurokrację.

L. Berlinger: W ciągu ostatnich 20 lat Europa straciła uprzywilejowaną pozycje w dziedzinie badan. W tej chwili dominuje Ameryka PN, w przyszłości Azja i Indie. Potrzebny jest jeden ośrodek, tak jak w USA. W tej chwili jest ich 27, a badania odbywają się na poziomie krajowym. Nie można ograniczać się do programów ramowych, ERA musi powstać.

K. Johansson: Potrzebny jest paneuropejski projekt, wspólne zasady, współfinansowanie krajowe. Pytanie, czy poszczególne kraje tego chcą. Trzeba pamięta, że to zmieni zasady obowiązujące w poszczególnych krajach.

C. Ehler: Trzeba zauważyć, że możliwe są cięcia w Horyzoncie 2020 na poziomie 20 mln. €.

C. Gutierrez-Cortines: Trzeba zwrócić uwagę na to, że praca z różnymi zespołami jest trudna do koordynacji. Bywa, że podmiot chce mieć wyłączność i nie chce współpracować z innymi podmiotami, innymi zespołami badawczymi. Nie trzeba ciągle stosować systemu zamówień publicznych w tym obszarze. Można działać legalnie stosując inne zasady.

Komisarz M. Geoghegan-Quinn: Najważniejszy jest jak najlepszy, jednolity, funkcjonujący rynek badawczy. Wszystkie państwa członkowskie poparły idee stworzenia ERA na Radach. Bardzo ważna jest współpraca paneuropejska. Trzeba zachęcać do wykorzystywania Funduszy Strukturalnych – można by je łączyć na poziomie państw i wspólnie tworzyć projekty. Przygotowaliśmy ten dokument drogą poza ustawodawczą, żeby ERA powstał jak najszybciej. Kraje wschodu nie są zagrożeniem, tylko wyzwaniem, trzeba mu sprostać – ERA jest odpowiedzią. Elastyczność jest bardzo ważnym elementem Horyzontu 2020. Jeżeli chodzi o budżet – bardzo ciężko będzie walczyć o 80 mld. € – badacze nie są lobbystami. Nie mamy promotorów badań. PE musi w tym pomóc.