Uproszczenia w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych badania naukoweCarvalho: potrzebne są znaczne uproszczenia. Jasność definicji kwestii ryczałtu, kosztów kwalifikowanych czy podatków. Potrzebna jest spójność. Poprawa jakości, przejrzystości i spójności.

Badania naukowe - posiew bakterii

Badania naukowe – posiew bakterii

Konieczne jest podejście naukowe promujące doskonałość i zmniejszające kontrole finansowe. Być może potrzebne jest zastosowanie nagród w dziedzinie badań przełomowych. Konieczne jest wspieranie harmonizacji wśród wszystkich programów unijnych.

Riera Madurell: już teraz można wprowadzić proste rozwiązania ułatwiające beneficjentom korzystanie z programu, które także zachęcą kolejnych do wzięcia w nim udziału. Powinno się zwiększyć bezpieczeństwo prawne osób korzystających z tego programu. Określenie, czym są zgodne z normami praktyki księgowe, przedstawienie w jasny sposób systemu kontrolnego osobom, które po raz pierwszy biorą udział w programie. Wyjaśnianie tych reguł już w czasie realizacji jest o wiele trudniejsze dla beneficjentów.

Chatzimarkakis: uproszczenie nie jest celem samym w sobie. Musi ono poprawić udział MŚP w tym programie i zwiększyć udział badań naukowych. Chodzi nie tylko o wyniki administracyjne, ale także naukowe.

Kolarska-Bobińska: potrzebna jest analiza, dlaczego niektóre kraje korzystają bardziej z tych środków niż inne i problem ten narasta, co jest dziwne, bo naukowcy coraz bardziej przyuczają się do korzystania z programu.

Delatora (KE): mechanizm przyznawania funduszy i zarządzania nimi jest zdecydowanie zbyt skomplikowany i musi zostać uproszczony i zharmonizowany. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności z wprowadzaniem zmian, aby nie zachwiać stabilności programu. KE analizowała często udział różnych państw członkowskich w PR. Nowe państwa muszą się uczyć. Istnieje również silna korelacja między inwestycjami w naukę a udziałem w PR.